هتل اترک
0%

شرایط کنسلی

شرایط ابطال رزرو در واحدهای اقامتی


ماده ۲۷: چنانچه اتاق های واحد اقامتی در قالب تور مسافرتی و از طریق دفاتر سیاحتی و جهانگردی رزرو شده باشند، هزینه ابطال آن، مشروط به توافق مکتوب طرفین و ثبت در برگه تاییدیه و یا قرارداد منعقده، مشمول مفاد این شیوه نامه نیست.


چنانچه پس از واریز مبلغ رزرو و دریافت برگ تایید به هر دلیل رزرو توسط متقاضی لغو گردد ، میزان خسارتی که باید پرداخت گردد به شرح زیر محاسبه خواهد شد :


1- اگر متقاضی تا ۲۰ روز قبل از زمان رزرو شده برای استفاده ، نسبت به لغو آن اقدام کند ، هیچ گونه جریمه ای تعلق نخواهد گرفت .

2-از ۲۰ روز تا ۱۱ روز قبل از ورود مهمان به هتل ، مبلغ ۲۰% هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

3- از ۱۰ روز تا ۶ روز قبل از ورود مهمان به هتل ، مبلغ ۳۰% هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

4-از ۵ روز تا ۴۸ ساعت قبل از ورود مهمان به هتل ، مبلغ ۵۰% هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

5-از ۴۸ ساعت قبل از زمان ورود مهمان به هتل ، مبلغ ۷۰% هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

6- از 24 ساعت تا روز ورود مبلغ 100% هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق


تبصره۱ : چنانچه مهمان پس از رزرو و اقامت در هتل ، بنا به هر دلیلی از از ادامه اقامت در هتل منصرف شد ، هزینه یک شب اقامت به ازاء هر اتاق محاسبه و از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد ، به جز موارد خاص با توافق طرفین.


تبصره۲ : کاهش تعداد اتاق های رزرو شده توسط دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی تا ۴۸ ساعت قبل از ورود و تا سقف قابل قبول بوده و مشمول جریمه نیست.